*

Artists on Their Art


Topic

Speaker

Date/Time

Venue

The Inheritance and Development of Peking Opera

Speaker: Li Enjie (President of the Peking Opera Theatre of Beijing)

In Attendance: Tan Xiaozeng, Wang Rongrong, Du Zhenjie, Li Hongtu, Zhu Qiang, Chen Junjie, and Zhang Huifang of the Peking Opera Theatre of Beijing; Yang Chi of the Dalian Peking Opera Theatre

Moderator: Chan Chun-miu (Chinese opera researcher)

12/6 Mon
7:30pm

AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

Brief Talk on the Performing Arts of Wu Opera

Speaker: Zhu Yuanhao

Moderator: Chan Chun-miu

22/6 Thu
7:30pm

AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

The Significance of Set Piece*

Speaker: Law Ka-ying, Lee Lung, Li Pui-yan

26/6 Mon
7:30pm

AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

Exploring the Development of Cantonese Opera through Set Piece*

Speaker: Law Ka-ying, Loong Koon-tin, Tse Hue-ying

6/7 Thu
7:30pm

AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

The Performance and Development of Peking Opera and Kunqu Opera

Speaker: Li Yusheng, Tang Yuen-ha, Lu Yongchang

Moderator: Chan Chun-miu

7/7 Fri
7:30pm

AC1, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

On Opera and the Art

Speaker: Luo Jilong, Sun Yongbo, Hu Yubin, Xu Chao, Wu Xi, Zhou Lu

Moderator: Chan Chun-miu

14/7 Fri
7:30pm

GR1, Level 6, Grand Theatre Backstage, Hong Kong Cultural Centre

Artists in Conversations – Specialities of Shaanxi Regional Opera Repertoires

Speaker: Li Dongqiao, Li Juan, Li Junmei, Li Honggang, Han Lixia, Li Dongfeng, Fan Lili, Chao Hongbo

Moderator: Hui Minli, Chan Chun-miu

19/7 Wed
7:30pm

AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

Pre-performance Talk on A New Cantonese Opera Battle of the Throne*

Speaker: Lee Lung, Lam Tin-yau, Lai Yiu-wai

1/8 Tue
7:30pm

AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

Characteristics of the Repertoires and Stylistic Schools of the Cast

Speaker: Fang Yafen, Shan Yangping, Zhang Ruihong, Xu Jie, Xu Biaoxin, Qi Chunlei

Moderator: Chan Chun-miu

2/8 Wed
7:30pm

AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

Post-performance Talk on A New Cantonese Opera Battle of the Throne*

Speaker: Nam Fung, Cheng Nga-kei, To Wing-sum

7/8 Mon
7:30pm

AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

A Discussion on Rehearsing The White Silk Gown

Speaker: Yue Meiti, Yu Jiulin, Tang Rong, Lu Fuhai

Moderator: Chan Chun-miu

10/8 Thu
7:30pm

AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre

*In Cantonese. Other sessions in Putonghua.
Free admission.  Limited seats available on a first-come-first-served basis.